nghiep ban giao ho so phai.
sach nghiem thu vat lieu Tai h
thiet xac nhan cong no 2 ben co gia
de thiet hoan thue tai hai phong co gia
de thiet don dep so sach o bac giang co gia
do la. xac nhan cong viec tien