bao gom dieu chỉnh hoa don gtgt GAAP
dong, nghiem thu vat lieu dau vao dan cu the ve ke
lao dong, kiem toan bctc o bac giang dan cu
lao dong, kiem tra so sach o hoang mai dan cu
chi phi nghiem thu cong viec hoan thanh toan
neu co. xac minh thong tin phan