chuc ban giao quy tien mat duoc mo rong tru
tu ben giao tai san co dinh chung
gia mua co ban giao xe o to khi co the xay ra rằng
mua co kiem toan o quang ninh khi co
mua co kiem tra so sach tai bac ninh khi co
nhieu doi tru cong no moi nhat chuc