phi giao nhan tien mat chi p
mem, giai trinh vu viec va chi phi cho quyen
mem, kiem toan o thai nguyen va chi
mem, kiem tra so sach o hai duong va chi
dinh kỳ, bien ban ghi nho hop tac nang cap va cai tien
doi du lieu, ban giao mat bang kinh doanh trong